مصطفی تشویقی

مصطفی تشویقی
دکتری تخصصی مشاوره
رزومه:

⬅️ دوره دکتری تخصصی مشاوره
⬅️ دانش آموخته مشاوره خانواده از دانشگاه علامه طباطبایی
⬅️ روان درمانگر، زوج درمانگر، مشاور ازدواج و خانواده