دکتر حسین ایمانی

دکتر حسین ایمانی
دکترای علوم تغذیه و رژیم‌شناسی

دکتر حسین ایمانی

 

مرتبه علمی: دانشیار 
دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

سوابق آموزشی:

  • Nutrition Science -clinical Nutrition, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran, 1/6/2015
  • Thesis Title:Effect of Ginger on Serum Glucose, Advanced Glycation End Products,Systemic and Vascular Inflamatory Markers, Oxidative Stress and Lipids in Peritoneal Dialysis Patients
  • Supervisor:Dr.tabibi

 

کارگاه‌ها:

 • کارگاه سه روزه فارماکولوژی بالینی

 • کارگاه چهار روزه آموزشی تغذیه و رژیم درمانی در دورانهای مختلف زندگی افراد (ویژه کارشناسان تغذیه) به عنوان سخنران

 • کارگاه یک روزه تفسیر داده های آزمایشگاهی

 • کارگاه دو روزه تغذیه در بیماری های غیر واگیر

 • کارگاه تغذیه و رژیم درمانی. در بیماران دچار سنگ کلیه

 • کارگاه دو روزه تغذیه و رژیم درمانی در دیابت

 • کارگاه تغذیه و رژیم درمانی در سرطان

 • Medical nutrition therapy for patients with chronic heart failures

 • Importance of enteral nutritional support for pediatric patients

 • Medical nutrition therapy for patients with chronic renal failures

 • Nutritional supplements and cancers

 • Nutrition, MS, and usefulness of nutritional supplements

 • Nutrition during childhood and treatment of obese children

 • Effects of drug in treatment of obesity and cellulite

 • Roles of vitamins in brain activity

 • Assessment of nutritional status of patients in intensive care units

 

پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها:

 • بررسی ارتباط سطح سرمی ویتامین D و میزان متابولیسم استراحت در بزرگسالان شهرتهران. M.Sc مژده عبادی تبار, علوم تغذیه

 •  بررسی ارتباط شاخص انسولينی و بار انسولينی رژیم غذایی با ميزان متابوليسم در حالت استراحت (RMR) در زنان دارای اضافه وزن وچاق مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی تهران. M.Sc حسین حسنی, علوم تغذیه

 •  بررسی ارتباط الگوهای غالب غذایی با عوامل خطر متابولیک ب یماری قلبی عروقی با استفاده از مدل معادالت ساختاری در بزرگساالن مراجعه کننده به خانه های سالمت شهر تهران M.Sc فرنوش قماشی, علوم تغذیه

 • بررسی ارتباط بین الگوهای خواب و ظرفیت تام آنتی اکسیدانی و نمایه التهابی رژیم غذایی با میزان متابولیسم در حالت استراحت (RMR)و ضریب تنفسی(RQ). M.Sc وجیهه آقامحمدی علوم تغذیه

 • بررسی اثر مکمل یاري ال-آرژنین بر سطوح گلوگز، proBNP ،لیپیدهاي سرمی، فشارخون، کسرجهشی، کیفیت زندگی و توانبخشی در بیماران دچار نارسایی احتقانی قلب. M.Sc مهناز سلیمانی, علوم تغذیه

 • اثرات مکمل ویتامین E بر روی فاکتور های التهاب سیستمیک و عروقی و چربی های سرم در بیماران همودیالیزی. M.Sc نسیم پیرهادی, علوم تغذیه

 • بررسی ارتباط میبین الگوهای خواب،ظرفیت تام آنتی اکسیدانی (DTAC) ، نمایه التهابی رژیم غذایی (DII) با میزان متابولیسم در حال استراحت (RMR) و ظرفیت تنفسی (RQ) در زنان دارای اضافه وزن و چاق مراجعه کننده به مراکز جامعه سلامت وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران. M.Sc وجیهه آقامحمدی, علوم تغذیه, 1398

 

کتاب‌ها:

 • تداخل داروهای شیمی درمانی و غذا
 • نویسندگان: بهاره ساسانفر، دکتر حسین ایمانی، دکتر بیتا کلاغچب
 • تغذیه در بیماران مبتلا به نارسایی کلیه
 • نویسندگان: دکتر حسین ایمانی، دکتر سوده رازقی
 • تغذیه در بحران ( از پروژه های وزارت بهداشت)
 • به عنوان یکی از نویسندگان