برگزاری کنگره ها و سمینارهای تخصصی و عمومی

ما با همکاری انجمن های علمی ، موسسات آموزشی و درمانی تلاش می کنیم با برگزاری کنگره ها و سمینارهای علمی به پویایی فضای علمی کمک کنیم