تربیت و آموزش نیروهای کمکی و دستیاری تیم درمان

تربیت نیرو ها و دستیاران آموزش دیده می تواند به تیم درمان کمک کند تا علاوه بر صرفه جویی در وقت و هزینه برای آموزش نیروهای کمکی بتوانند دسترسی آسان تری به این افراد داشته باشند.