مشاوره، هدایت و انجام پروژه های تحقیقاتی

در این بخش با بهرمندی از پژوهشگران و محققان تلاش می کینیم علاوه بر پرورش پژوهشگران در انجام و هدایت پروژه های تحقیقاتی کنار پژوهشگران محترم باشیم.