مشاوه و خدمات آموزشی برای دانشجویان در مقاطع مختلف

در این بخش علاوه فراهم آوری فرصت های تازه برای یادگیری تلاش می کنیم با بهرمندی ار مشاورین و افراد موفق هر رشته تلاش میکنم در مقاطع مختلف در کنار دانشجویان گرامی باشیم.